Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), obok Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), to jedna z form dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. PPE zakładają pracodawcy, a jego uczestnikami są pracownicy. Pieniądze gromadzone w PPE, na podstawie umowy pracodawcy z instytucji finansowych, są inwestowane przez instytucję finansową (np. w fundusz inwestycyjny, grupowe ubezpieczenie na życie). Składki wpłacane do programu przez pracodawcę podwyższają nasze wynagrodzenie (maks. 7% wynagrodzenia) – nie są natomiast wliczane do wynagrodzenia, które stanowi podstawę naliczenia składek na ubezpieczania społeczne. Dodatkowo dla pracodawcy składki stanowią koszty uzyskania przychodu.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) są drugą z form dobrowolnego oszczędzania na emeryturę nie wiążą się one z korzyściami dla Pracodawców. Dla Ubezpieczonych mają znaczenie o tyle, że pozwalają na oszczędzanie nie obciążone tzw. podatkiem Belki czyli 19% podatkiem od dochodów kapitałowych. Pod warunkiem nie wykorzystania tych środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Środki zgromadzone w PPE, podobnie, jak w przypadku IKE, są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) - w przypadku "wypłaty środków z pracowniczego programu emerytalnego na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika, a także wypłaty transferowe środków zgromadzonych w ramach PPE do innego pracowniczego programu lub na indywidualne konto emerytalne"

Podstawowa zaleta to zwolnienie z podatku dochodowego od zysków kapitałowych.
Ograniczeniem jest kwota, jaką maksymalnie możemy zainwestować w ramach IKE. Kwota ta wynosiła 1,5 krotność średniego wynagrodzenia - odpowiednio na dany rok:

  • 2005 r. - 3635 zł
  • 2006 r. - 3521 zł
  • 2007 r. - 3697 zł
  • 2008 r. - 4055,12 zł

W roku 2008 ustawa o IKE została zmieniona i począwszy od roku 2009, limit wpłat na IKE został podwyższony do 3-krotności średniego wynagrodzenia i wynosi:
2009 r. - 9579 zł konta emerytalne.

Wybór instytucji, w ramach których możemy posiadać IKE jest ograniczony do: banku (lokata bankowa), TFI (fundusz inwestycyjny), zakładu ubezpieczeń (polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), rachunku w biurze maklerskim.

Z kolei PPE może być prowadzony w następujących formach organizacyjnych:  fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny, towarzystwo ubezpieczeniowe lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Pin It