OFERTA UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI KONTRAKTOWYCH:

Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców biorących udział w przetargach i konkursach na dostawę materiałów bądź usług

Trudności z uzyskaniem gwarancji przez poszczególnych dostawców lub wykonawców przekładają się na kłopoty z uzyskaniem zamówienia, co z kolei zmusza oferentów do finansowania zabezpieczeń z własnych środków. Brak właściwych zabezpieczeń powoduje sytuację niekorzystną również dla podmiotów zamawiających - skutkuje bowiem ograniczoną liczbą ofert, które mogły być brane pod uwagę przy zakupie towarów bądź usług.

Obecnie ubezpieczyciele – powołując się na kryzys na rynku nieruchomości – wprowadzają ograniczenia w udzielaniu gwarancji. Podstawowe metody ograniczania ilości i rodzaju udzielanych gwarancji to polityka podnoszenia cen oraz dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczeń. Opierając się na doświadczeniu zawodowym oraz znajomości polskiego rynku asekuracyjnego staramy się dostarczać naszym Klientom gwarancje w umiarkowanej cenie z wekslem własnym „in blanco” jako jedynym zabezpieczeniem.   

Staramy się aby nasi Klienci otrzymali pełną ofertę z rynku asekuracyjnego. Nasza usługa obejmuje między innymi  przygotowanie wniosków asekuracyjnych na drukach poszczególnych ubezpieczycieli, negocjacje treści gwarancji, negocjacje cenowe czy ustalanie warunków  dotyczących zabezpieczeń.  

Nasze wynagrodzenie stanowi tzw. kurtaż otrzymywany od zakładu ubezpieczeń, w którym ulokowaliśmy ryzyko Klienta. Tak więc nasi Klienci nie tylko nie ponoszą kosztów  usługi brokerskiej lecz również wiedzę o tym, że dochód naszej firmy uzależniony jest od faktycznego uzyskania dla nich dokumentu gwarancji.

Zainteresowane podmioty prosimy o krótką informację mailową – zgłoszenie zainteresowania ofertą:
(druk zgłoszenia do wysłania pocztą elektroniczną)

Jesteśmy zainteresowani usługą MEDIANTA Biuro Brokerskie sp. z o.o. w zakresie uzyskania dla naszej firmy ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych. Prosimy o kontakt z Panią/Panem (imię i nazwisko) pod numerem telefonu (numer telefonu) lub adresem poczty elektronicznej (adres poczty).

Oto krótkie omówienie gwarancji kontraktowych:

I. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium
Warunkiem koniecznym rozpatrzenia oferty w organizowanych przetargach jest złożenie przez Oferenta wadium. Zamiast wpłaty wadium uczestnik przetargu może złożyć gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium oferowaną w ramach niniejszego programu.

II. Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu
Gwarancja należytego wykonania kontraktu kierowana jest do wykonawców kontraktów. Warunkiem podpisania kontraktu jest złożenie na rzecz zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

III. Ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki
Gwarancja jest adresowana do wykonawców kontraktów, od których zamawiający żąda zabezpieczenia zwrotu wpłaconej zaliczki. Połączenie wystawione przez zakład ubezpieczeń jest akceptowane jako gwarantowane zabezpieczenie.

IV. Ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek
Gwarancja terminowego usunięcia wad lub  usterek kierowana jest do wykonawców realizowanych kontraktów od których zamawiający żądają zabezpieczenia, które dawałoby im pewność, że ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu zostaną usunięte w terminie.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku:

  • zlecenie dla brokera ubezpieczeniowego przygotowania oferty odpowiedniej ubezpieczeniowej gwarancji kontraktowej (druk na odwrocie strony);
  • wypełniony wniosek (zostanie Państwu przesłany po otrzymaniu zlecenia);
  • oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami skarbowymi oraz ZUS (nie starsze niż 3 miesiące);
  • dokumenty rejestracyjne Przedsiębiorstwa (odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne, tj. nie starsze niż 3 miesiące);
  • dokumenty finansowe za ostatnie 2 lata / Bilans, Rachunek Zysków i Strat/ wraz  z dokumentem  statystycznym F 01 – za ostatni kwartał roku bieżącego;
  • referencje z poprzednich kontraktów.

Dokumenty można przesłać drogą faksową, nr: 0-61 853 24 91, drogą elektroniczną na adres: , lub drogą pocztową, adres:

MEDIANTA Biuro Brokerskie sp. z o.o.,
ul. Garbary 71-72 
61-758 Poznań

przygotowanie  oferty  jest  bezpłatne

Odpowiedź uzyskacie Państwo:

w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wszystkich ww. dokumentów (bez uwzględnienia dni świątecznych oraz wolnych od pracy)

---
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą wypełnij i prześlij do nas zgłoszenie zainteresowania lub zlecenie brokerskie

Pin It