„Niedotrzymywanie terminów płatności w transakcjach handlowych to jedna z najbardziej uciążliwych bolączek polskich przedsiębiorców. Zaleganie z płatnościami stało się regułą. Przedsiębiorcy, którym nie zapłacono w terminie czują się usprawiedliwieni, gdy sami nie regulują swoich zobowiązań. W ten prosty sposób nakręca się spirala finansowych zaległości, która najdotkliwiej uderza w małe firmy.”
za: www.msp.money.pl z dn. 05.listopada 2004

istnieje możliwość ubezpieczenia należności Państwa firmy

Celem ubezpieczenia jest pokrycie strat powstałych wskutek faktycznej będą domniemanej niewypłacalności kontrahenta (przewlekła zwłoka w zapłacie).

Działając na rynku doradczych usług finansowych, z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia należności uzyskaną od wiarygodnych zakładów ubezpieczeń.

wszystkie usługi świadczymy nieodpłatnie

Na rynkach zachodnich ponad 80% transakcji z odroczonym terminem płatności objętych jest ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Na krajowym rynku odsetek ten jest nie większy niż 4%.

Trudno przypuszczać, że rynki zachodnie są mniej stabilne lub przewidywalne, a pewność zapłaty za towar na rynku polskim jest 20 razy większa (4% ubezpieczonych transakcji), niż na przykład na niemieckim (wspomniane 80% ubezpieczonych transakcji).  

corocznie na zachodzie Europy upada 200 tysięcy firm
prawie 1/4 przyczyn upadłości firm to niespłacone długi

Ochrona aktywów przedsiębiorstwa - należności od kontrahentów stanowią nawet czterdzieści procent aktywów firmy. Pozostawienie tych wartości bez ochrony jest bardzo ryzykowne.

Funkcja doradcza - weryfikacja wiarygodności kontrahentów, którym przyznaje się limity kredytowe to obiektywna informacja, do jakiej wielkości bezpiecznie zadłużać się może dany kontrahent.
Przyznany przez zakład ubezpieczeń limit kredytowy nie ogranicza prawa przedsiębiorcy do ponoszenia ryzyka - może on handlować z kontrahentem ponad udzielonym limitem.

Stymulacyjna rozwiązań organizacyjnych i prawnych - podniesienie poziomu bezpieczeństwa sprzedaży, zarządzania i kontroli w obrocie z kontrahentami objętymi kredytem kupieckim, np.:

  • wprowadzenie obowiązku pisemnej procedury kredytowania,
  • uzależnienie zarobków przedstawicieli handlowych od terminowej zapłaty,
  • wprowadzenie jednolitych wzorców umów kupna -  sprzedaży itp.

Zwiększenie możliwości finansowania zewnętrznego  - np. zmniejszenie ryzyka braku spłaty kredytu wynikającego m.in. ze złych długów przedsiębiorcy oraz zabezpieczenie spłaty kredytu (cesja należności wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia kredytu) mają znaczenie w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorcy.

Inne zalety  - m.in.: wspomaganie planowania, podnoszenie poziomu skuteczności windykacji.

---
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą wypełnij i prześlij do nas zgłoszenie zainteresowania lub zlecenie brokerskie

 

Pin It